VellaNova Gabinet Medycyny Estetycznej i Kosmetologii | PEELINGI MEDYCZNE
15511
page-template-default,page,page-id-15511,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,columns-3,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

PEELINGI MEDYCZNE

PEELINGI MEDYCZNE

Peelingi medyczne to jeden z naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów na usu­nię­cie zmian kosme­tycz­nych oraz cho­ro­bo­wych w naskórku, skó­rze wła­ści­wej lub jed­no­cze­śnie w naskórku i skó­rze wła­ści­wej. W zależ­no­ści od rodzaju peelingu, apli­kuje się indy­wi­du­al­nie dobrane sub­stan­cje w okre­ślo­nym stę­że­niu, które dzia­łają na skórę  oraz w jej głębi, sty­mu­lu­jąc pracę i popra­wia­jąc jej wygląd. W ten spo­sób zwięk­sza się gru­bość skóry wła­ści­wej, popra­wia sprę­ży­stość i ela­stycz­ność. Dodat­kową zaletą jest sty­mu­la­cja pro­duk­cji kola­genu, a także spły­ce­nie zmarsz­czek i reduk­cja blizn. Peelingi medyczne mogą być sto­so­wane na wszyst­kie czę­ści ciała. Ich dobór jest zawsze indy­wi­du­alny, uza­leż­niony od stanu skóry, jej rodzaju, potrzeb oraz wieku.

Zalety peelin­gów medycznych:

  • Ogólna poprawa wyglądu skóry poprzez jej zmięk­cze­nie i wygładzenie
  • Poprawa napię­cia skóry
  • Spły­ce­nie zmarszczek
  • Reduk­cja bruzd i blizn
  • Oczysz­cze­nie skóry i zamknię­cie roz­sze­rzo­nych porów
  • Reduk­cja obja­wów potrą­dzi­ko­wych i zapal­nych skóry
  • Pro­fi­lak­tyka w zapo­bie­ga­niu sta­rze­nia się skóry